Japania ry Finland
Japania ry:n toiminta on päättynyt. Näitä sivuja ei enää päivitetä.
  Arkisto

Viikon haikut | Tietoiskut | Tapahtumat | Uutiset

Tietoiskut, vuosi 2012

Suomen ja Japanin kulttuurisopimus
Julkaistu 16.07.2012 klo 04:13, päivitetty 16.08.2012 klo 08:40

Tokiossa 27 päivänä joulukuuta 1978 Suomen Tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välillä tehty kulttuurisopimus, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 4 päivänä toukokuuta 1979 ja jota koskevat ratifioimisasiakirjat on vaihdettu 30 päivänä toukokuuta 1980, tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 1980 niin kuin siitä on sovittu.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1980

Suomen Tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välinen KULTTUURISOPIMUS

Suomen Tasavallan hallitus ja Japanin hallitus, tahtoen edistää ja kehittää maittensa välistä yhteistyötä kulttuurin ja opetuksen alalla, vakuuttuneina siitä, että tällainen yhteistyö myötävaikuttaa keskinäisen ymmärtämyksen ja maitten välisen ystävyyden lisääntymiseen, ovat sopineet seuraavasta:

I ARTIKLA:
1. Molemmat hallitukset rohkaisevat maittensa välistä opettajain, tutkijain, opiskelijain, taiteilijain sekä kulttuuri-, opetus- ja tutkimuslaitosten jäsenten vaihtoa ja muiden kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen alalla toimivien henkilöiden vaintoa.
2. Molemmat hallitukset rohkaisevat maittensa kulttuuri-, opetus- ja tutkimuslaitosten välistä läheistä yhteistyötä.

II ARTIKLA:
Kumpikin hallitus pyrkii järjestämään toisen maan kansalaisille stipendejä ja muita mahdollisuuksia opiskella tai tehdä tutkimustyötä toisessa maassa.

III ARTIKLA:
Kumpikin hallitus rohkaisee omassa maassaan toisen maan kielen, kirjallisuuden, historian, maantiedon, talouden ja yleensä kulttuurin opetusta ja tutkimusta yliopistoissa ja muissa opetus- ja tutkimuslaitoksissa.

IV ARTIKLA:
Kumpikin hallitus myöntää omassa maassaan mahdollisuuksien mukaan toisen maan kansalaisille pääsyn taidekokoelmiin, museoihin, kirjastoihin, arkistoihin, dokumentaatiolaitoksiin ja muihin kulttuurialan laitoksiin.

V ARTIKLA:
Mumpikin hallitus rohkaisee ja helpottaa toisen maan kulttuurin, historian, instituutioiden ja elämäntavan ymmärtämystä erityisesti seuraavien keinojen avulla:
a) kirjat, aikakauslehdet ja muut julkaisut;
b) radio- ja televisio-ohjelmat;
c) filmit, nauhoitteet, levytykset ja muu audiovisuaalinen aineisto;
d) taidenäyttelyt, käsityö- ja taideteollisuusnäyttelyt sekä muut kulttuurinäyttelyt;
e) luennot, seminaarit ja kongressit;
f) konsertit ja muut esittävän taiteen lajit;
g) festivaalit ja kansainväliset kulttuurialan kilpailut.

VI ARTIKLA:
Kumpikin hallitus rohkaisee omassa maassaan toisen maan kansalaisten tai järjestöjen tuottamien kirjallisten, taiteellisten tai akateemisten töiden kääntämistä, jäljentämistä ja julkaisemista.

VII ARTIKLA:
Molemmat hallitukset helpottavat lehdistön, radion, television ja elokuvan alalla tapahtuvaa vaihtoa.

VIII ARTIKLA:
Molemmat hallitukset rohkaisevat yhteistyötä ja vaihtoa maittensa nuorison ja nuoorisojärjestöjen välillä sekä urheilijoiden ja urheilujärjestöjen välillä.

IX ARTIKLA:
Molemmat hallitukset järjestävät jommankumman osapuolen pyynnöstä keskinäisiä kokouksia seuratakseen tässä sopimuksessa tarkoitetun vaihdon kehittymistä ja varmistaakseen sopimuksen toteutumisen.

X ARTIKLA:
Tämä sopimus on ratifioitava ja se tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jolloin ratifioimiskirjat on vaihdettu. Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu Helsingissä.

XI ARTIKLA:
Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta ja tämän jälkeen sen voimassaolo jatkuu, kunnes on kulunut vuosi siitä päivästä, jolloin jompikumpi hallitus on kirjallisesti ilmoittanut toiselle aikovansa irtisanoa sopimuksen.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tokiossa kahtena englanninkielisenä alkuperäiskappaleena 27 päivänä joulukuuta 1978.

Lähde: www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1980/19800036 tai Finlex Valtiosopimukset 36/1980.

Lähde: FNNN/hm

 

Japanian yhteystiedot